Nad sprawnym przebiegiem zadań projektowych zaplanowanych w ramach badania HerInt czuwa zespół projektowy. Jego pracami kieruje kierowniczka projektu, Karolina Nikielska-Sekuła. Poniżej przedstawiamy sylwetki członkiń zespołu.

The project team is responsible for ensuring the smooth progress of project tasks planned as part of the HerInt study. The project is led by the project manager, Karolina Nikielska-Sekuła. Below, we present profiles of the team members.

Yana Hurtova

Ukończyła Odeski Uniwersytet Narodowy w 2015 roku. Pracuje jako artystka w Filharmonii Krakowskiej. Jej pasją są nauki o człowieku oraz muzyka. Udział w projekcie HerInt pozwolił na połączenie tych dwóch pasji. Najciekawsza w pracy nad projektem jest dla niej unikalność emocjonalnego doświadczenia każdej badanej osoby, będącego cennym skarbem, o którym powinien usłyszeć świat.

Закінчила Одеський Національний Університет в 2015 році. Зараз працює в Краківській Філармонії. Її захоплюють науки про людину та музика, тому, дякуючи роботі в проекті HERINT, ці дві пристрасті об’єдналися. Найцікавішим в дослідженні вважає унікальність емоційного досвіду кожної опитаної особи, що є цінним скарбом і про який мусить почути світ.

She graduated from Odessa National University in 2015 and currently works at the Filharmonia Krakowska as an artist. Her interests lie in the fields of human sciences and music. Participating in the HerInt project has allowed her to merge these two passions. What she finds most fascinating in working on the project is the unique emotional experiences of each individual being studied, which she views as a precious treasure that should be shared with the world.

Yana Hurtova

Jagoda Krajewska

Jagoda jest studentką relacji międzykulturowych oraz studiów nad Japonią. Najbardziej interesuje się kulturą Japonii, społecznością LGBTQ+ oraz partycypacją fanowską. W projekcie HerInt odpowiedzialna była za pozyskanie respondentów wśród Polaków oraz Ukraińców, przeprowadzanie z nimi wywiadów oraz analizę wywiadów z osobami z Ukrainy. W projekcie najbardziej podobało jej się możliwość poznania różnych perspektyw na tradycje i praktyki kulturowe oraz co ludzie uważają za swoje dziedzictwo kulturowe poza podręcznikowymi definicjami.

Jagoda is a student of Intercultural Relations and Study of Japan. Her primary interests are Japanese culture, LGBTQ+ community and fan participation. In HerInt Project, she was responsible for recruiting respondents among Poles and Ukrainians, conducting interviews with them and analyzing interviews with Ukrainians. What she enjoyed the most about her work on the project was the opportunity to get to know many different perspectives on traditions, cultural practices and what people consider their cultural heritage beyond textbook definitions.

Jagoda Krajewska

Klaudia Błaszczak

Klaudia jest absolwentką relacji międzykulturowych. Przede wszystkim interesuje się migracjami i kulturą polonijną. W projekcie HerInt odpowiedzialna była za pozyskanie respondentów wśród Polaków w Norwegii oraz przeprowadzenie z nimi wywiadów. W pracy w projekcie najbardziej podobało jej się to, że mogła zrozumieć zjawisko migracji z bardzo personalnej perspektywy i poczuć emocje osób migrujących do Norwegii. Przeprowadzone wywiady zainspirowały ją do napisania pracy licencjackiej pt. ,,Czy emigracja wpływa na obchodzenie świąt? Tożsamość kulturowa współczesnych Polek w Norwegii”, która obroniła w Instytucie Studiów Międzykulturowych UJ. 

Klaudia is a graduate in Intercultural Relations. Her primary interests revolve around migrations and Polish diaspora culture. In the HerInt project, she was responsible for recruiting respondents among Poles in Norway and conducting interviews with them. What she enjoyed most about her work on the project was the opportunity to understand the phenomenon of migration from a very personal perspective and to feel the emotions of those who were migrating to Norway. The interviews she conducted inspired her to write her bachelor’s thesis titled “Does Emigration Affect Holiday Celebrations? Cultural Identity of Contemporary Polish Women in Norway,” which she defended at the Institute of Intercultural Studies at the Jagiellonian University.

Klaudia Błaszczak

Ada Iwanowicz

Ada studiuje arabistykę i lingwistykę w ramach MISH-u na UJ-cie. Jako studentka relacji międzykulturowych na WSMiP-ie pracowała przy projekcie HerInt. Zajmowała się transkrybowaniem wywiadów. Przy pracy w projekcie zainteresowało ją różne podejście Polaków do kwestii kultywowania polskich tradycji w Norwegii.

Ada is studying Arab Studies and Linguistics as part of MISH at Jagiellonian University. As a student of intercultural relations at WSMiP, she worked on the HerInt project, focusing on transcribing interviews. Her work on the project sparked her interest in the various approaches of Poles to preserving Polish traditions in Norway

Ada Iwanowicz

Related Posts